เหรียญกษาปณ์ธนบัตร - เงินฝาก binance zec

ว่ า ธปท. เวลา 3: 56. ๒๕๔๗) - สารานุ กรมไทยสำหรั บเยาวชนฯ ยกเว้ ณเอาไปทำเพื ่ อปลอมเงิ นตรา มาตรา 240 ผู ้ ใดทำปลอมขึ ้ นซึ ่ งเงิ นตรา ไม่ ว่ าจะปลอมขึ ้ นเพื ่ อให้ เป็ นเหรี ยญกษาปณ์ ธนบั ตรหรื อสิ ่ งอื ่ นใด ซึ ่ งรั ฐบาลออกใช้ หรื อให้ อำนาจให้ ออกใช้ หรื อทำปลอมขึ ้ นซึ ่ งพั นธบั ตรรั ฐบาลหรื อใบสำคั ญสำหรั บรั บดอกเบี ้ ยพั นธบั ตรนั ้ น ๆ ผู ้ กระทำความผิ ดฐานปลอมเงิ นตรา ต้ องระวางโทษจำคุ กตลอดชี วิ ต หรื อจำคุ กตั ้ งแต่ สิ บปี ถึ ง ยี ่ สิ บปี. ได้ เริ ่ มออกใช้ หมุ นเวี ยนและสะสม. แบงก์ ชาติ เปิ ดโรงพิ มพ์ ธนบั ตรเก่ าให้ กลายเป็ นพื ้ นที ่ สาธารณะสุ ดสวยริ มแม่ น้ ำ. ) แถลงเมื ่ อวั นที ่ 8 มี.

นี ้ เปิ ดจ่ ายแลกเหรี ยญกษาปณ์ หมุ นเวี ยนรั ชกาลที ่ 10 เป็ นวั นแรก ประเดิ นล็ อตแรก 221 ล้ านเหรี ยญ สำหรั บ 6 ชนิ ดราคา “ 10 บาท- 5 บาท - 2 บาท – 1 บาท – 50 สตางค์ และ 25 สตางค์ ” ยื นยั นประชาชนสามารถใช้ ควบคู ่ กั บเหรี ยญกษาปณ์ หมุ นเวี ยนแบบเดิ มได้. สู ตรลั บ. RSCOIN จำหน่ ายเหรี ยญกษาปณ์ เหรี ยญที ่ ระลึ ก ธนบั ตร แสตมป์ และของ. COM อยากทราบ แหล่ งขายเหรี ยญกษาปณ์ ธนบั ตร ครั บ.

เหรียญกษาปณ์ธนบัตร. พรี เมี ่ ยม ด้ วยวั ตถุ ดิ บที ่ มี คุ ณค่ ากว่ าทั ่ วไป และจำหน่ ายธนบั ตรไทย ธนบั ตรต่ างประเทศจากทั ่ วโลก. สะอาดจนสู ญเสี ยคุ ณค่ าของกาลเวลา) แต่ ถ้ าพู ดในแง่ ของคุ ณค่ าของการสะสมล่ ะ เนื ่ องจากเหรี ยญกษาปณ์ และธนบั ตร ที ่ ผ่ านการใช้ งานมายาวนานมากน้ อยไม่ เท่ ากั น. ในอดี ต ประเทศไทย เคยมี ค่ าของเงิ นตรา พิ มพ์ เป็ นธนบั ตรออกใช้ แลกเปลี ่ ยนหลายค่ า แต่ ปั จจุ บั น เลิ กพิ มพ์ ออกใช้ และได้ ผลิ ตเป็ นเหรี ยญกษาปณ์ ออกใช้ แทน เช่ น ธนบั ตรใบละ ห้ าสิ บสตางค์ ธนบั ตรใบละหนึ ่ งบาท ธนบั ตรใบละห้ าบาท.

เหรี ยญ numsatang ขายเหรี ยญและธนบั ตร : Inspired by LnwShop. เวลา 11: 37. มาตรา ๖ เงิ นตราได้ แก่ เหรี ยญกษาปณ์ และธนบั ตร มาตรา ๗ หน่ วยของเงิ นตราเรี ยกว่ า " บาท". วั นที ่ ปิ ดประมู ล 27 เม.

10 วั นแรก - ครอบครั วข่ าว - Ch3Thailand 6 เม. เหรี ยญ3รอบ สภาพใช้ | ID: | ธนบั ตร- เหรี ยญกษาปณ์. รายละเอี ยดเพิ ่ มเติ ม.

เหรี ยญเยน และ ธนบั ตรญี ่ ปุ ่ น - Japanese Money By JAPAN555 วั นจั กรี 6 เมษายน 2561 จะเป็ นวั นแรกที ่ จะมี การนำธนบั ตรราคา 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท และเหรี ยญกษาปณ์ รุ ่ นแรก สมั ยรั ชกาลที ่ 10 ออกใช้ หมุ นเวี ยนในระบบเป็ นการทั ่ วไป. รั บซื ้ อให้ ราคาดี. เผยภาพ เหรี ยญกษาปณ์ รุ ่ นแรกในสมั ย ร. ติ ดต่ อเรา · แจ้ งโอนเงิ น · My Account · The Mint Market · 0 · Blog · Shop · เหรี ยญโบราณ · เหรี ยญกษาปณ์ · เหรี ยญที ่ ระลึ ก · พดด้ วง · ธนบั ตร · พระเครื ่ อง.
ธนบั ตรและเหรี ยญกษาปณ์ ที ่ ระลึ ก ครบ 100 ปี การนำธนบั ตรออกใช้ เป็ นครั ้ ง. Take notes tablet, across web phone.
Add our new arrivals to your weekly lineup. ความเจ๋ งของที ่ นี ่ น่ าจะอยู ่ ที ่ ของจั ดแสดง มี ตั ้ งแต่ เหรี ยญลิ เดี ย ซึ ่ งเป็ นเหรี ยญกษาปณ์ แรกของโลก เหรี ยญในสมั ยสุ โขทั ย สมั ยอยุ ธยา ธนบั ตรในยุ คแรกเริ ่ ม รวมไปถึ งธนบั ตรที ่ พิ มพ์ ในวาระพิ เศษต่ างๆ ของบ้ านเรา เรี ยกว่ าเราจะได้ เห็ นวิ วั ฒนาการของเงิ นในแผ่ นดิ นนี ้ ทั ้ งหมด. ประเด็ นคื อ- วั นจั กรี 6 เมษายน 2561 จะเป็ นวั นแรกที ่ จะมี การนำธนบั ตรราคา 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท และเหรี ยญกษาปณ์ รุ ่ นแรก สมั ยรั ชกาลที ่ 10 ออกใช้ หมุ นเวี ยนในระบบเป็ นการทั ่ วไป. เผยภาพเหรี ยญกษาปณ์ รุ ่ นแรกในสมั ย ร.
ธนบั ตร แบงค์ เหรี ยญกษาปณ์ ราคายุ ติ ธรรมสำหรั บนั กสะสม, ร้ านค้ าออนไลน์. 1, 131 likes · 1 talking about this. - Pinterest อั ปเดต.
แห่ กวาด" เหรี ยญ- ธนบั ตร" ร. ลู กค้ าสามารถสั ่ งซื ้ อสิ นค้ า และชำระเงิ นผ่ านเว็ บไซต์ ได้ ตามปกติ. ปี ที ่ 12 คิ ดค่ าคอมฯ 2.

วั นที ่ ปิ ดประมู ล 23 เม. เหรี ยญพระเจ้ าตาก หลั งตรามหาเดช วั ดอิ นทาราม ( ใต้ ) ธนบุ รี ปี 2537. 10 เริ ่ มใช้ วั นจั กรี 6 เม.
ซื ้ อขายแลกเปลี ่ ยนและแลกของสะสมได้ อย่ างง่ ายดายด้ วย ชุ มชนนั กสะสมโคลเน็ กท์. 9 ราคาพุ ่ ง5เท่ าธนารั กษ์ จ่ อออกรุ ่ นพิ เศษ. โคลเน็ กท์ จั บคู ่ ของสะสมที ่ คุ ณต้ องการอั ตโนมั ติ กั บการเสนอขายหรื อแลกเปลี ่ ยนของนั กสะสม.
Stampsac Shop - รั บซื ้ อ- ขาย แสตมป์ ไทย แสตมป์ ที ่ ระลึ ก แสตมป์ สะสม ขาย. จำได้ ว่ าตอนเรามา เที ่ ยวญี ่ ปุ ่ น ครั ้ งแรก มี ความกั งวลและตื ่ นเต้ นกั บการใช้ เงิ นเยนญี ่ ปุ ่ น มากเลย มี ใครเป็ นบ้ างมั ้ ยเอ่ ย? เหรี ยญ๑บาท 2517. เปิ ด สร้ างโดย: อาบู กาซิ ม VIP ( 6559).

ยั งได้ จั ดส่ งธนบั ตรแบบใหม่ ให้ สถาบั นการเงิ นทุ กแห่ ง ผ่ านศู นย์ จั ดการธนบั ตรที ่ กระจายอยู ่ ทั ่ วประเทศไปล่ วงหน้ าแล้ ว ทั ้ งนี ้ ธนบั ตรทุ กแบบที ่ ออกใช้ ก่ อนหน้ านี ้ ยั งสามารถใช้ ได้ ตามปกติ โดยไม่ มี การยกเลิ ก. เหรี ยญ - วิ กิ พี เดี ย เหรี ยญ เป็ น วั ตถุ ชนิ ดแข็ ง ส่ วนใหญ่ ทำด้ วยโลหะ หรื อ พลาสติ ก และมี ลั กษณะเป็ น แผ่ นกลม มี การนำเหรี ยญ มาใช้ ประโยชน์ หลายด้ าน เช่ น ใช้ เป็ นเงิ นตรามี มู ลค่ าสำหรั บแลกเปลี ่ ยน เรี ยกว่ า เหรี ยญกษาปณ์ ผลิ ตแจกจ่ ายโดยรั ฐบาล เหรี ยญถู กใช้ ในรู ปของเงิ นสดในระบบการเงิ นสมั ยใหม่ เช่ นเดี ยวกั บธนบั ตร แต่ ใช้ ในหน่ วยที ่ มี มู ลค่ าต่ ำกว่ า. Go to Google Play Now ». สโมสรนั กสะสมโคลเน็ กได้ ปฏิ วั ติ ประสบการณ์ การสะสมของคุ ณ!
Accounting knowledge - Результати пошуку у службі Книги Google ศ. ดี เดย์ 6 เม.
เหรี ยญกษาปณ์ ธนบั ตร banner | com/ m. ถู กใจ 1, 132 คน · 2 คนกำลั งพู ดถึ งสิ ่ งนี ้. ในช่ วงนี ้ เหรี ยญกษาปณ์ เก่ าๆ หรื อธนบั ตรเก่ าเก็ บดู เหมื อนกำลั งเป็ นที ่ ต้ องการของบรรดานั กสะสมทั ้ งหลาย ยิ ่ งเป็ นเหรี ยญกษาปณ์.

ข่ าวเหรี ยญกษาปณ์ และธนบั ตรที ่ ระลึ ก ราคาพุ ่ ง 29 ต. ภาพรวมการแลกธนบั ตรแบบ 17 วั นนี ้ พบว่ า มี ประชาชนทยอยมาแลกธนบั ตรตามสถาบั นการเงิ นที ่ เปิ ดให้ บริ การในวั นหยุ ด และถอนผ่ านตู ้ เอที เอ็ มอย่ างต่ อเนื ่ อง และเพี ยงพอตามปกติ. ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ นำธนบั ตรฉบั บแรกในรั ชกาล คื อ.
10 เริ ่ มใช้ หมุ นเวี ยนในระบบ - Voice TV 5 เม. 499 บาท 1, 000 บาท.

เหรียญกษาปณ์ธนบัตร. เก็ บเข้ ารายการโปรด.


ซื ้ อขายแลกเปลี ่ ยนธนบั ตรและเหรี ยญกษาปณ์ ของประเทศไทย Bangkok Thailand. พู ดถึ งวิ ธี ทำความสะอาดเหรี ยญ และธนบั ตร ซึ ่ งที ่ จริ งก็ มี หลายวิ ธี ไม่ น้ อย ที ่ จะทำให้ เหรี ยญกลั บมาแวววาว เหมื อนใหม่ อี กครั ้ ง ธนบั ตรดู สะอาดเอี ่ ยม ไร้ ริ ้ วรอยแห่ งเวลา ( ย้ ำ! คำเตื อน. - Bank of Thailand 30 มี.
เหรี ยญเงิ นขั ดเงา 600 บาท 120 ปี. 2561 จะเป็ นวั นแรกที ่ จะมี การนำธนบั ตรราคา 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท และเหรี ยญกษาปณ์ รุ ่ นแรก สมั ยรั ชกาลที ่ 10 ออกใช้ หมุ นเวี ยนในระบบเป็ นการทั ่ วไป. จำหน่ ายของที ่ ระลึ ก ของชำร่ วย ธนบั ตรต่ างประเทศจากทั ่ วโลก - TalkyMoney ข้ อมู ลธนบั ตร. รายละเอี ยด; ความเห็ นจากเพื ่ อนสมาชิ ก.

จำหน่ ายเหรี ยญกษาปณ์ เหรี ยญที ่ ระลึ ก ธนบั ตรต่ างๆ และของสะสมอื ่ นๆ. เหรียญกษาปณ์ธนบัตร. เปิ ดใช้ ธนบั ตร- เหรี ยญกษาปณ์ ร.

เหรียญกษาปณ์ธนบัตร. 5 % โทร, ซื ้ อขาย บ้ านที ่ ดิ น. 8days23hour56min20sec. ดู ทั ้ งหมด · แผนที ่ ที ่ แสดงสถานที ่ ตั ้ งธุ รกิ จ.
Stampsac Shop - รั บซื ้ อ- ขาย แสตมป์ ไทย แสตมป์ ที ่ ระลึ ก แสตมป์ สะสม ขายเหรี ยญกษาปณ์ ธนบั ตร และสิ ่ งสะสมอื ่ นๆ. ในช่ วงนี ้ กำลั งฮิ ตกั นเลยที เดี ยว เหรี ยญกษาปณ์ เก่ าๆ หรื อธนบั ตรเก่ าเก็ บดู เหมื อนกำลั งเป็ นที ่ ต้ องการของบรรดานั กสะสมทั ้ งหลาย ยิ ่ งเป็ นเหรี ยญกษาปณ์ หรื อธนบั ตรที ่ หายาก ก็ จะยิ ่ งมี มู ลค่ าในการรั บซื ้ อที ่ มากขึ ้ น. บรรยากาศที ่ หน่ วยรั บและจ่ ายแลกเหรี ยญ กรมธนารั กษ์ ซอยอารี สั มพั นธ์ ถนนพระราม 6 เป็ นไปอย่ างคึ กคั ก หลายคนมากั นเป็ นครอบครั ว โดยเริ ่ มเปิ ดให้ แลกตั ้ งแต่ เวลา 08.
กรมธนารั กษ์ เตรี ยมจ่ ายแลกเหรี ยญกษาปณ์ หมุ นเวี ยน ร. Wongsuwan ThaiCoin – จำหน่ ายเหรี ยญกษาปณ์ ธนบั ตรไทย อี กช่ องทางในการสะสมเหรี ยญกษาปณ์ ไทย ทางร้ านยิ นดี ให้ บริ การ. ธนบั ตรที ่ หมุ นเวี ยนในระบบเศรษฐกิ จ.

ของสะสม เหรี ยญ ธนบั ตร แบงค์ เก่ า เหรี ยญเงิ น เหรี ยญเก่ า เหรี ยญกษาปณ์ รั บซื ้ อ เหรี ยญ กษาปณ์ ไทย ร. เรื ่ องน่ ารู ้ เกี ่ ยวกั บเงิ นตรา เหรี ยญกษาปณ์ ธนบั ตร และทุ นสํ ารองเงิ นตรา. งานมี วั นที ่ 5 - 31 ตุ ลาคม 2560 ณ เซ็ นทรั ล คอร์ ท ชั ้ น 1 Centralworld. ผ่ านการประเมิ นเกรด MS65 NGC เหรี ยญ5บาทครุ ฑตรง โค๊ ด26 ตั วติ ดหายากอั นดั บ 1 ราคา 2, 900บาท สนใจสอบถามได้ ครั บ.

ที ่ ดิ นชลบุ รี ฝากขายบ้ านชลบุ รี, บ้ านมื อสองชลบุ รี บ้ านที ่ ดิ นชลบุ รี. เหรี ยญทองแดง ที ่ ระลึ กพระราชพิ ธี ถวายพระเพลิ งพระบรมศพ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิ ตร. ส่ วนของ Co- working Space ก็ เตรี ยมปลั ๊ กไฟ ไวไฟ รองรั บการเอาคอมพิ วเตอร์.

วั นที ่ เริ ่ ม 16 เม. ต่ อมาใน สมั ยรั ชกาลที ่ 5 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ประกาศใช้ “ ตั ๋ วกระดาษ” ราคา 1 อั ฐ เมื ่ อวั นที ่ 29 มิ ถุ นายน 2417 เพื ่ อ ใช้ แทนเงิ นเหรี ยญกษาปณ์.

( หรื อเราเป็ นอยู ่ คนเดี ยว( - - ` ) ) นั กท่ องเที ่ ยวหลายท่ านมาเที ่ ยวญี ่ ปุ ่ นอาจจะช้ อปปิ ้ งและชำระเงิ นด้ วยบั ตรเครดิ ตกั น ไหนๆเราก็ มาเที ่ ยวญี ่ ปุ ่ นทั ้ งที ไม่ ลองใช้ เหรี ยญเยน และ ธนบั ตรญี ่ ปุ ่ น แล้ วล่ ะก็ เสี ยดายแย่ เลยค่ ะ. ราคาเปิ ด290. การเปลี ่ ยนแปลงรู ปแบบเงิ นตราไทยครั ้ งใหญ่ จากเงิ นพดด้ วงที ่ ใช้ มาตั ้ งแต่ สมั ยสุ โขทั ยเปลี ่ ยนเป็ นเหรี ยญกษาปณ์ แบบกลมแบน รวมทั ้ งการจั ดทำ “ หมาย” ซึ ่ งเป็ นจุ ดกำเนิ ดของเงิ นตราในรู ปแบบธนบั ตรขึ ้ นเป็ นครั ้ งแรก นั บเป็ นต้ นแบบในการพั ฒนาและเปลี ่ ยนแปลงระบบเงิ นตราไทยให้ เป็ นสากล อย่ างไรก็ ตาม แม้ จะมี การเปลี ่ ยนแปลงรู ปแบบเงิ นตราให้ เป็ นแบบสากลแล้ ว. ธนบั ตร แบบ 2 ยุ ครั ขกาลที ่ 6 - Siambanknote.
ธนบั ตรรั ฐบาลสยาม ครบ 100 ปี รั ฐบาลไทย ร. เหรียญกษาปณ์ธนบัตร. โพสต์ เมื ่ อ 7 ก. ขออภั ยในความไม่ สะดวก จากวั นที ่ 2- 5 เมษายน พ่ อค้ าติ ดธุ ระต่ างจั งหวั ด ไม่ สามารถส่ งสิ นค้ าได้ ร้ านจำหน่ ายธนบั ตรและเหรี ยญกษาปณ์ ราคายุ ติ ธรรมสำหรั บนั กสะสมครั บ มี บางรายการถู กบ้ างแพงบ้ างตามราคาต้ นทุ น * * * * ธนบั ตรและเหรี ยญทุ กรายการที ่ ลงประกาศจากทางร้ าน รั บประกั นเป็ นของแท้ ทุ กรายการครั บ * * * รายการประกาศทุ กรายการเป็ นของทางร้ านเองทั ้ งหมด. ประชาชนแห่ แลกเหรี ยญกษาปณ์ ที ่ ระลึ กและธนบั ตรที ่ ระลึ ก ที ่ กรมธนารั กษ์ และธนาคารออมสิ นในสาขาทั ่ วประเทศ เป็ นจำนวนมาก ทำให้ เกิ ดเหตุ วุ ่ นวายเรื ่ องการจั ดคิ ว และจำนวนของที ่ ระลึ กไม่ เพี ยงพอต่ อความต้ องการของประชาชน โดยกรมธนารั กษ์ จะเปิ ดให้ ประชาชนแลกเหรี ยญกษาปณ์ ที ่ ระลึ กเพิ ่ มเติ มอี ก 1, 000 ชุ ด ในวั นที ่ 27 ต.

ธนบั ตรรุ ่ นใหม่ รั ชกาลที ่ ๑๐ ซึ ่ ง ธปท. EC_ MB_ 050_ S2 ธนบั ตรและเหรี ยญกษาปณ์ ที ่. * กรุ ณากรอกราคาที ่ ต้ องการประมู ลจริ งเท่ านั ้ น หากกรอกมาเกิ นต้ องจ่ ายตามจำนวนที ่ กรอกและหากมี ปั ญหาเรื ่ องราคาทางเว็ บจะไม่ รั บเรื ่ องร้ องเรี ยนใดๆ.

เงิ นตราไทยในปั จจุ บั น ( พ. ดู ย้ อนหลั ง : เปิ ดแลกเหรี ยญกษาปณ์ - ธนบั ตร รั ชกาลที ่ 10 วั นแรก เหรี ยญ3รอบ สภาพใช้ ท่ านที ่ ชอบเชิ ญครั บเคาะเดี ยว. อย่ างครอบครั วนี ้ ตั ้ งใจมาจากกาญจนบุ รี. เปิ ดใช้ ธนบั ตร- เหรี ยญกษาปณ์ รุ ่ นแรกรั ชกาลที ่ 10 ออกใช้ หมุ นเวี ยนเริ ่ มวั นนี ้.
วั นจั กรี 6 เมษายน 2561 จะเป็ นวั นแรกที ่ จะมี การนำธนบั ตรราคา 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท และเหรี ยญกษาปณ์ รุ ่ นแรก สมั ยรั ชกาลที ่ 10 ออกใช้ หมุ นเวี ยนในระบบเป็ นการทั ่ วไป. LKG Souvenumis Souvenir Gift Premium Banknote Money ของที ่ ระลึ กนั กท่ องเที ่ ยว กิ ฟท์ ของขวั ญ ของชำร่ วย ของรั บไหว้ ธนบั ตรต่ างประเทศ เงิ น แอลเคจี บางรั ก สี ่ พระยา เจริ ญกรุ ง.
จนถึ งปี 2471 ได้ มี การประกาศใช้ พระราชบั ญญั ติ เงิ นตรา กำหนดให้ เงิ นตราของประเทศประกอบด้ วยธนบั ตรและเหรี ยญกษาปณ์ จึ งทำให้ ธนบั ตรเป็ นเงิ นตราที ่ ชำระหนี ้ ได้ ตามกฎหมาย. สิ นค้ าจากทางร้ านพร้ อมจั ดส่ งทุ กรายการที ่ มี หน้ าเว็ ปไซต์ รั บประกั นแท้ ทุ กรายการ. 5days7hour36min48sec. มาที ่ ร้ าน โทร.

เงิ นตรา | คณะกรรมการการท่ องเที ่ ยวฮ่ องกง - Discover Hong Kong 2 เม. - Sanook 6 เม. โพสต์ เมื ่ อ 21 ก. วั นแรกของการนำธนบั ตร และเหรี ยณกษาปณ์ รั ชกาลที ่ 10 ออกใช้ หมุ นเวี ยน ได้ รั บความสนใจจากประชาชนกั นอย่ างคึ กคั ก.

- ประชาชนจำนวนมากไปเข้ าแถวเพื ่ อรอแลกเหรี ยญกษาปณ์ และธนบั ตร รั ชกาลที ่ 10 ที ่ เปิ ดจ่ ายแลกเป็ นวั นแรก. ทำความสะอาดเหรี ยญ และธนบั ตร" อย่ างไร ให้ ทรงคุ ณค่ า คู ่ ควรกั บการสะสม. งบกระแสเงิ นสด - Результати пошуку у службі Книги Google แอฟริ กาใต้ : เหรี ยญกษาปณ์ [ หั วข้ อ: ธนบั ตร | รายการตามส่ วนประกอบ: โลหะสองสี ]. ได้ เริ ่ มออกใช้ หมุ นเวี ยนและ.

วั นแรกเปิ ดแลกเหรี ยญ- แบงก์ รั ชกาลที ่ 10. งานการเงิ น ( Cashier) - Результати пошуку у службі Книги Google 13 พ. มาตรา ๕ ให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการคลั งรั กษาการตามพระราชบั ญญั ติ นี ้ และให้ มี อำนาจออกกฎกระทรวงเพื ่ อปฏิ บั ติ การตามพระราชบั ญญั ติ นี ้ กฎกระทรวงนั ้ น เมื ่ อได้ ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ วให้ ใช้ บั งคั บได้. พระสมเด็ จพระนเรศวร มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร+ + 14 | ID.
ต่ อไปนี ้ คื อ ธนบั ตร ที ่ เลิ กพิ มพ์ ออกใช้ และใช้ เหรี ยญกษาปณ์ แทน. เหรี ยญกษาปณ์ ธนบั ตร - Weloveshopping เหรี ยญพระทรงกล้ อง สี เงิ น ใส่ กรอบไมคอนลงยา ใส่ โค้ ดลดเพิ ่ ม. เหรียญกษาปณ์ธนบัตร. นี ้ หลั งจากที ่ ก่ อนหน้ านี ้ ธนาคารแห่ งประเทศไทย จั ดพิ มพ์ และออกใช้ ธนบั ตรแบบใหม่ ( แบบ 17) ทุ กชนิ ดราคา เพื ่ อใช้ เป็ นธนบั ตรหมุ นเวี ยนทั ่ วไป. เหรี ยญกษาปณ์ ธนบั ตรเก่ า. UNC ; Uncirculated ( 100. ผู ้ เสนอราคาล่ าสุ ด.

ใครมี โอกาสอยากชวนมาดู นิ ทรรศการธนบั ตร เหรี ยญกษาปณ์ แสตมป์ หายาก และประติ มากรรมอั นทรงคุ ณค่ า. ราคาเกิ น 500 บาท ส่ งEMS ครั บ. ขาย- รั บซื ้ อเหรี ยญกปาษณ์ ธนบั ตรเก่ า เหรี ยญสมั ยรั ชกาลที ่ 5- 9.

เหลื อเวลา. เหรียญกษาปณ์ธนบัตร. นั ดล่ วงหน้ า 1- 2 วั นครั บ. วั นแรก ธนบั ตร- เหรี ยญกษาปณ์ ร.


Bibliographic information. ๑๐ ออกใช้ วั นแรกต่ อเนื ่ อง. ได้ รั บพระราชทานพระราชานุ ญาตจากสมเด็ จพระเจ้ าอยู ่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ. The Mint Market: Home เกื อบทุ กเหรี ยญที ่ ท่ านตามหา.
Хв - Автор відео World Travelธนบั ตร เหรี ยญกษาปณ์ ราคาแพง สุ ดยอดหายากล่ าสุ ด ราคาแพง อาจอยู ่ ในมื อคุ ณก็ ได้. แบงค์ 100 ดู ดี ๆ มี ราคาหลั กหมื ่ นบาท Banknote - FilmyHood Media.

- Pinterest 7 เม. ธนบั ตร ใบละ ห้ าสิ บสตางค์ สี เขี ยว ด้ านหน้ า. 10 · มี โรงกษาปณ์ ในไทย ทำไมต้ องจ้ างต่ างชาติ ผลิ ต. เหรียญกษาปณ์ธนบัตร.

เหรี ยญพระทรงกล้ อง สี เงิ น ใส่ กรอบไมคอนลงยา · คุ ้ มออมทอง. ที ่ อยู ่. ราคาต่ ำกว่ า 500 บาท ส่ งลงทะเบี ยน ครั บ.
กระดานประมู ลพระมหากษั ตริ ย์ และ บุ คคลสำคั ญ ให้ ลงแต่ เหรี ยญกษาปณ์ เหรี ยญที ่ ระลึ ก ธนบั ตร ที ่ ผลิ ตขึ ้ นในราชอาณาจั กรไทย รวมถึ งพระรู ป หรื อ รู ปหล่ อ ของพระมหากษั ตริ ย์ และ บุ คคลสำคั ญเท่ านั ้ น. ข่ าววั นใหม่ ( ตอน เริ ่ มใช้ ธนบั ตร- เหรี ยญกษาปณ์ รั ชกาลที ่ 10 วั นแรก) วั นที ่ 7. สิ นค้ าทางร้ านคั ดเกรดคุ ณภาพสิ นค้ า เพื ่ อให้ นั กสะสมได้ เหรี ยญที ่ สวยงาม.

เฉพาะวั นนี ้ กรมธนารั กษ์ จำกั ดการจ่ ายแลก 1 คนต่ อ 1 ชุ ด เพื ่ อให้ ประชาชนได้ รั บอย่ างทั ่ วถึ ง โดย 1 ชุ ด มี เหรี ยญ 6 ชนิ ดราคา ประกอบด้ วย. ประชาชนทยอยแลกธนบั ตร- เหรี ยญกษาปณ์ ร.

ซื ้ อขายเช็ คราคา เหรี ยญ/ ธนบั ตร กรุ งเทพมหานคร ดุ สิ ต. เหรี ยญกษาปณ์ ที ่ หมุ นเวี ยนในระบบเศรษฐกิ จ 67, 67, 755, 69, 171, 225, 68, 68, 69, 790, 551 352. มี ที ่ จอดรถสะดวกปลอดภั ย. เพิ ่ มครั ้ งละ10.

10 วั นนี ้ - ไทยโพสต์ 6 เม. อั นดั บ 1 บ้ านมื อสองชลบุ รี homelandchonburi มื ออาชี พ ผู ้ นำบ้ านมื อสองชลบุ รี ฉลอง.

TNA - เปิ ดแลกเหรี ยญกษาปณ์ - ธนบั ตร รั ชกาลที ่ 10 วั นแรก 6 เม. วั นที ่ เริ ่ ม 17 เม. นิ ทรรศการธนบั ตร เหรี ยญกษาปณ์ แสตมป์ หายาก และประติ มากรรมอั นทรงคุ ณค่ าของในหลวงรั ชกาลที ่ 9. [ 0] ดั ชนี ข้ อความ.

Com การจั ดเกรดธนบั ตรเป็ นการคั ดธนบั ตรตามระดั บคุ ณภาพ ซึ ่ งมี ผลโดยตรงต่ อราคาประเมิ นของธนบั ตรใบนั ้ นๆ และการแบ่ งเกรดนี ้ ต้ องอาศั ยประสบการณ์ บางครั ้ งผู ้ ชำนาญในการดู ธนบั ตร ยั งมี มาตรฐาน การแบ่ งเกรดที ่ ไม่ เหมื อนกั น การคั ดเกรดของเว็ บเรา ได้ เอาอย่ างตามมาตรฐานอเมริ กั นและอั งกฤษ โดยมี แนวทางการพิ จารณาแบ่ งเกรดธนบั ตรดั งนี ้. ได้ รั บพระราชทานพระราชานุ ญาตจากสมเด็ จพระเจ้ าอยู ่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกู ร ให้ จั ดพิ มพ์ และออกใช้ ธนบั ตร แบบใหม่ ( แบบ 17) ทุ กชนิ ดราคา เพื ่ อใช้ เป็ นธนบั ตรหมุ นเวี ยนทั ่ วไป โดยได้ รั บพระราชทานวั นออกใช้ ธนบั ตร ดั งนี ้. เหรี ยญกษาปณ์ รุ ่ นใหม่ รั ชกาลที ่ ๑๐ ซึ ่ ง ธปท. ๑๐ ออกใช้ วั นแรกต่ อเนื ่ อง 6 เม.


9 หา ใส่ โค้ ดลดเพิ ่ ม · ธนบั ตรรั ฐบาลสยาม ครบ 100 ปี รั ฐบาลไทย ร. เปิ ดจ่ ายแลกเหรี ยญกษาปณ์ - ธนบั ตรหมุ นเวี ยน ร. - Pinterest 2 มี.

เหรี ยญกษาปณ์ เหรี ยญที ่ ระลึ ก ธนบั ตรต่ างๆ และอื ่ นๆ - Home | Facebook เหรี ยญกษาปณ์ เหรี ยญที ่ ระลึ ก ธนบั ตรต่ างๆ และอื ่ นๆ. เกรดธนบั ตร เหรี ยญที ่ ระลึ ก, เกรดเหรี ยญ, เหรี ยญกษาปณ์, ธนบั ตรที ่ ระลึ ก UNC. เหรียญกษาปณ์ธนบัตร. หมวด วั ตถุ มงคลของแผ่ นดิ น เชื ้ อพระวงศ์ บุ คคลสำคั ญ เหรี ยญกษาปณ์ เหรี ยญที ่ ระลึ ก ธนบั ตร.

จบที ่ numsatang. ๒๕๓๙; * เหรี ยญกษาปณ์ ที ่ ระลึ ก ปี ค. ขอบพระคุ ณมากครั บ. ใครมี รุ ่ นไหนเก็ บไว้ บ้ าง มาเช็ คกั นด่ วนเลย!


และทางร้ านจะแจ้ งเลขที ่ พั สดุ ในหน้ าเว็ ปไซต์. รั บซื ้ อแบงค์ เก่ า เหรี ยญบาทเก่ า เหรี ยญกษาปณ์ ธนบั ตร ราคา. ดู ข่ าววั นใหม่ ( ตอน เริ ่ มใช้ ธนบั ตร- เหรี ยญกษาปณ์ รั ชกาลที ่ 10 วั นแรก) วั นที ่ 7 เมษายน 2561 ( ข่ าววั นใหม่ 06/ 04/ วั นที ่ 7 เมษายน 2561 ) ผู ้ ดำเนิ นรายการ: ปิ ยณี เที ยมอั มพร/ กฤต เจนพานิ ชการ/ นานา ไรบี นา/ ธั ญญะ วงศ์ นาค/ กฤษณะ ชั ยรั ตน์ / อรริ นทร์ ยมกกุ ล/ กฤษฎิ น สุ วรรณบุ บผา/ ชิ บ จิ ตนิ ยม.

เบิ กฤกษ์ ใช้ เหรี ยญกษาปณ์ - ธนบั ตรรั ชกาลที ่ 10 เป็ นวั นแรก กรมธนารั กษ์ ประเดิ มวั นแรก 211 ล้ านเหรี ยญ ด้ านแบงก์ ชาติ พร้ อมนำธนบั ตรแบบ 17 จำนวน 3 ชนิ ด 20 บาท 50 บาท 100 บาท เปิ ดแลกได้ ผ่ านตู ้ เอที เอ็ ม และสาขาธนาคารพาณิ ชย์ - แบงก์ รั ฐ พฤหั สบดี ที ่ 5 เมษายน 2561 เวลา 19. วั นจั กรี 6 เม. 2533 ธนบั ตรที ่ ระลึ กเนื ่ องในโอกาสที ่ สมเด็ จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ทรงเจริ ญพระชนมายุ 90 พรรษา วั นที ่ 21 ตุ ลาคม พ. 80 HKD ต่ อ 1 USD ทั ้ งนี ้ อั ตราการแลกเปลี ่ ยนอาจผั นผวนไปบ้ าง เหรี ยญกษาปณ์ จะออกโดยรั ฐบาล ส่ วนการออกธนบั ตรฮ่ องกงจะแบ่ งกั นระหว่ างธนาคารพาณิ ชย์ สามแห่ ง ได้ แก่.

4days0hour24min56sec. โพสต์ เมื ่ อ 14 ต. ธนาคารธนาคารกสิ กรไทย ( สาขาบิ ๊ กซี ลพบุ รี ),.

นายวิ รไท สั นติ ประภพ ผู ้ ว่ าการ ธนาคารแห่ งประเทศไทย ( ธปท. หลั งจากท่ านลู กค้ าชำระเงิ นแล้ ว และแจ้ งยอดชำระ ทางร้ านจะจั ดส่ งให้ ในวั นถั ดไป วั นจั นทร์ - วั นศุ กร์. รั บซื ้ อธนบั ตรเก่ า- เหรี ยญเก่ า- เหล้ าเก่ า ราคาดี ที ่ สุ ด 4 ม. รายงานโพสต์. เหรี ยญพระเจ้ าตาก หลั งตรามหาเดช วั ดอิ นทาราม ( ใต้ ) ธนบุ รี ปี.

สำนั กกษาปณ์ 6 เม. 2396 ซึ ่ งครั ้ งนั ้ นยั งไม่ ได้ เรี ยกว่ า “ ธนบั ตร” แต่ ใช้ คำว่ า “ หมาย” เรี ยกแทน และยั งคง ใช้ เรื ่ อยมาจำนวน 3 รุ ่ น.
ธนบั ตร เหรี ยญกษาปณ์ สุ ดยอดหายากล่ าสุ ด - YouTube 30 лис. QR code for เรื ่ องน่ ารู ้ เกี ่ ยวกั บเงิ นตรา เหรี ยญกษาปณ์ ธนบั ตร และทุ นสํ ารอง.


18, 160 likes · 702 talking about this · 9 were here. Win_ win: อยากรบกวนถามถึ งแหล่ งขายเหรี ยญกษาปณ์ ธนบั ตร ครั บ. ) แถลงว่ า ธปท.
ลงประกาศ ซื ้ อขาย ศิ ลปะ/ ของสะสม เหรี ยญ/ ธนบั ตร ฟรี. ธนบั ตรและเหรี ยญกษาปณ์ ของสะสม - Pantip สวั สดี ค่ ะ อาของเรา ท่ านเก็ บธนบั ตรและเหรี ยญกษาปณ์ พวกนี ้ สมั ยทำงานที ่ ธนาคาร แต่ ตอนนี ้ ท่ านไม่ สนใจจะเก็ บต่ อแล้ ว อยากขายหรื อทราบราคาขายที ่ เป็ นไปได้ หรื อแหล่ งขายที ่ น่ า. หมวด ๑ เงิ นตราและหน่ วยของเงิ นตรา. ประกาศซื ้ อขาย ของสะสม เหรี ยญ ธนบั ตร | Kaidee ประกาศซื ้ อขายของสะสม เหรี ยญ ธนบั ตร แหล่ งซื ้ อขายเหรี ยญ ธนบั ตรออนไลน์ | Kaidee.
เหรี ยญ- ธนบั ตรเก่ า" ราคาพุ ่ งสู งมาก! ผู ้ ชนะประมู ลโอนแล้ ว รบกวนแจ้ ง Mail Box ด้ วยครั บ. วั นที ่ ปิ ดประมู ล 22 เม. 9 หายากแล้ วค่ ะ · INYATRA.
10 - BBC News บี บี. 9 เหรี ยญจี น- ต่ างประเทศ เช็ คราคาที ่ ร้ านก่ อนได้ ครั บ เรามั ่ นใจเราให้ ราคาดี ที ่ สุ ด โทร. ) ขณะที ่ ธนบั ตร และเหรี ยญรุ ่ นเก่ า ยั งสามารถใช้ ชำระหนี ้ ได้ ตามกฎหมายได้ ปกติ.

นี ้ 28 มี. เหรียญกษาปณ์ธนบัตร. พระบาทสมเด็ จพระปรเมนทรมหาวชิ ราวุ ธ พระมงกุ ฎเกล้ าเจ้ าอยู ่ หั ว เสด็ จขึ ้ นครองราชเมื ่ อวั นที ่ 11 พฤศจิ กายน 2453 ในช่ วงต้ นรั ชกาลยั งคงมี การใช้ ธนบั ตรแบบ 1.
ธนาคารแห่ งประเทศไทยเปิ ดตั วธนบั ตรแบบใหม่ รุ ่ นแรกใน ร. Numsatang จำหน่ าย เหรี ยญกษาปณ์ ที ่ ระลึ ก เหรี ยญหมุ นเวี ยน เหรี ยญโบราณ ธนบั ตร เหรี ยญใม่ สวย เรา ใม่ ขาย สิ นค้ าทุ กชนิ ดรั บประกั นความพอใจ ใม่ แท้ ใม่ พอใจในสิ นค้ ายิ นดี รั บซื ้ อคื นเต็ มจำนวน โดยไม่ มี ข้ อแม้. เหรี ยญกษาปณ์ ที ่ ระลึ ก เนื ่ องในมหามงคลสมั ยพระราชพิ ธี กาญจนาภิ เษก พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ๙ มิ ถุ นายน พ.


ธนบั ตร- เหรี ยญกษาปณ์ ใหม่ รั ชกาลที ่ 10 เริ ่ มทยอยใช้ หมุ นเวี ยนในระบบวั นนี ้ ( 6 เม. ราคาล่ าสุ ด.

คุ ณปู ่ ใจดี แจกธนบั ตร- เหรี ยญที ่ ระลึ กในหลวง รั ชกาลที ่ ๙ ฟรี ทั ่ วประเทศ. 2530; * ครั ้ งที ่ 2 พ. เงิ นสกุ ลดอลลาร์ ฮ่ องกง เงิ นตราที ่ ใช้ ชำระหนี ้ ตามกฎหมายในฮ่ องกงคื อเงิ นสกุ ลดอลลาร์ ฮ่ องกง ( HKD) มี ความแตกต่ างกั บสกุ ลเงิ นดอลลาร์ สหรั ฐโดยมี อั ตราแลกเปลี ่ ยนอยู ่ ที ่ ประมาณ 7.
- NoozUp 6 Posts - See Instagram photos and videos from ' ภาพธนบั ตรและเหรี ยญกษาปณ์ ' hashtag. 1 277, 716, 640, 762, 641, 181, เงิ นสดที ่ หมุ นเวี ยนในระบบเศรษฐกิ จ, 660, 797 700.

เงิ นตรา 2485 - Thailand Law Forum 10 มี. เหรียญกษาปณ์ธนบัตร. Хвบรรยากาศที ่ หน่ วยรั บและจ่ ายแลกเหรี ยญ กรมธนารั กษ์ ซอยอารี สั มพั นธ์ ถนนพระราม 6 เป็ น ไปอย่ างคึ กคั ก หลายคนมากั นเป็ นครอบครั ว โดยเริ ่ มเปิ ดให้ แลกตั ้ งแต่ เวลา 08.


แหล่ งรวมเหรี ยญกษาปณ์ และเงิ นตราโบราณของไทยที ่ มี คนกด like กว่ า 170, 000 คน. นายกสมาคมเหรี ยญกษาปณ์ แห่ งประเทศไทย เผยราคาเหรี ยญกษาปณ์ และธนบั ตรที ่ ระลึ ก พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ตอนนี ้ เพิ ่ มถึ ง 3 เท่ าตั ว นายเกรี ยงไกร หิ รั ญพั นธุ ์ ทิ พย์ นายกสมาคมเหรี ยญกษาปณ์ แห่ งประเทศไทย กล่ าวว่ า. ผิ ดกฎหมายไหม หากเราจะถ่ ายรู ปธนบั ตรหรื อเหรี ยญบาทไทย.
ประเทศไทย เริ ่ มมี การใช้ ธนบั ตรครั ้ งแรก ในสมั ยรั ชกาลที ่ 4 แรกเริ ่ มนั ้ น ได้ มี การใช้ “ เงิ นกระดาษ” เมื ่ อ พ. เรี ยนผู ้ ร่ วมประมู ล ผู ้ ชนะประมู ลโอนแจ้ ง ข้ อความ. วั นแรกเปิ ดแลกเหรี ยญ- แบงก์ รั ชกาลที ่ 10 | เดลิ นิ วส์ 6 ม. เวลา 4: 25.

Title, เรื ่ องน่ ารู ้ เกี ่ ยวกั บเงิ นตรา เหรี ยญกษาปณ์ ธนบั ตร และทุ นสํ ารองเงิ นตรา. 2533; * ครั ้ งที ่ 3 พ. สำนั กกษาปณ์ เหรี ยญสะสม, จ้ างทำเหรี ยญที ่ ระลึ ก, เงิ นตราโบราณ, สั ่ งทำเหรี ยญ, หน่ วยงานผลิ ตเหรี ยญ, thaimint, เหรี ยญหมุ นเวี ยน, เงิ นตรา, โรงกษาปณ์, จ้ างทำเหรี ยญ, จำหน่ ายเหรี ยญที ่ ระลึ ก, รั บจ้ างผลิ ตเหรี ยญ, หน่ วยงานแลกเหรี ยญ, กษาปณ์, เหรี ยญประจำจั งหวั ด, เหรี ยญกษาปณ์, เหรี ยญที ่ ระลึ ก, โรงกษาปณ์ รั งสิ ต, การผลิ ตเหรี ยญ, Royal Thai Mint, เหรี ยญ . นิ ทรรศการธนบั ตร เหรี ยญกษาปณ์ แสตมป์ หายาก และประติ มากรรมอั นทรง.

นำร่ อง. เหรี ยญ 10 บาทสองสี ที ่ ระลึ ก CITES ครั ้ งที ่. เปิ ดใช้ ธนบั ตร- เหรี ยญกษาปณ์ รุ ่ นแรกรั ชกาลที ่ 10 เริ ่ มออกใช้. เหรี ยญเงิ น 1 ดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กา ราคา 1 800 บาท > คลิ ก. เจาะเวลาสู ่ อดี ต: ภาพธนบั ตรที ่ เลิ กใช้ กลายเป็ นเหรี ยญกษาปณ์ ในปั จจุ บั น 18 ต. หลั งจากนายวิ รไท สั นติ ประภพ ผู ้ ว่ าการ ธนาคารแห่ งประเทศไทย ( ธปท. เหรี ยญ 10 บาท ( สองสี ) เหรี ยญที ่ ระลึ กพระราชพิ ธี กาญจนาภิ เษก พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช พ.
ประชาชนจำนวนมากเข้ าต่ อคิ วแต่ เช้ าตรู ่ เพื ่ อรอแลกธนบั ตรและเหรี ยญกษาปณ์ ที ่ ระลึ กเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ. ได้ รั บพระราชทานพระราชานุ ญาตจากสมเด็ จพระเจ้ าอยู ่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกู ร. คลั ง กล่ าวว่ ารู ปแบบลั กษณะของเหรี ยญกษาปณ์ หมุ นเวี ยน ทั ้ ง 9 ชนิ ดราคา กรมธนารั กษ์ ได้ ออกแบบเพื ่ อเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระเจ้ าอยู ่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกู ร พระมหากษั ตริ ย์ รั ชกาลที ่ 10 แห่ งพระบรมราชจั กรี วงศ์.

ยญกษาปณ โหลด binance

เหรี ยญ กษาปณ์ ธนบั ตร ที ่ ระลึ ก - ruampra. com : : สื ่ อกลางประมู ลพระเครื ่ อง.

เลขตอง 9 ชนิ ดราคา 100 บาท ลายเซ็ น สมหมาย- กำจร หายาก 21000 บาท แบงค์ เก่ า เหรี ยญบาทเก่ า เหรี ยญกษาปณ์ ธนบั ตร ราคาแรงมากราคาเหรี ยญ ธนบั ตร อื ่ นๆ ดู โอ้ โห! ธนบั ตร ราคา 20 บาท youtube.

v= lNIBFd9aUws& t= 76s.
บริษัท จัดการลงทุนที่ดีที่สุดในอินเดีย
สับพูลทัวร์เหรียญและทอง
Binance โปรแกรมอ้างอิง id
เริ่มต้นธุรกิจการลงทุนในแคนาดา
บทที่ 4 กองทุนรวมและ บริษัท ลงทุนอื่น ๆ ppt

ยญกษาปณ Icobench

ครุ ฑสั ญลั กษณ์ บนเงิ นตราไทย - ศาลา เครื ่ อง ราช อิ สริ ยยศ เครื ่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ เข้ าสู ่ ระบบ. + + พระสมเด็ จพระนเรศวร มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร+ + 14. ห้ องประมู ล : ธนบั ตร- เหรี ยญกษาปณ์ - เหรี ยญที ่ ระลึ ก.

บริษัท การลงทุนที่สำคัญในแอฟริกาใต้
ตัวอย่างจดหมายขอเสนอธุรกิจสำหรับนักลงทุน
เริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือลงทุนในหุ้น